Независими професионални одиторски услуги:

  • Независим финансов одит на годишни, междинни и консолидирани финансови отчети на търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел изготвени  по реда на  Международните счетоводни стандарти (МСС), издадени от  Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС) и Национални счетоводни стандарти, утвърдени от  Министерския съвет;
  • Извършване на договорени процедури за проверка на разходите по финансирани от Европейската общност , договори за безвъзмездна помощ по програми за външни действия по реда на Международния стандарт за свързани услуги ISRS 4400, Ангажименти за изпълнение на договорени процедури относно финансова информация, обявени от Международната федерация на счетоводителите;
  • Проверка на преобразуването на търговски дружества по реда на глава 16 от Търговския закон.

Други независими професионални услуги:

  • Бизнес – оценки на цели предприятие (оценяване на пазарни стойности на капитала (имуществото), акции и дялове;
  • Експертна оценка на активи, вземания, непарични вноски (апорт) по реда на глава 10 от Търговския закон, съгласно изискванията на Агенцията по вписванията;
  • Съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи (вещи лица);
  • Анализ на годишни, междинни и консолидирани финансови отчети;
  • Консултантски услуги в областта на счетоводство и финансите, несвързани с независим финансов одит – данъчни консултации и данъчна защита при данъчни проверки.

Дружеството разполага с екип от високо квалифицирани професионалисти в областта на счетоводното, социалното и данъчно облагане.

Професионалните одиторски услуги се извършват чрез одиторското дружество „Акаунтиг – Одитинг“ ООД, както и чрез персонални облигационни договори в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независим финансов одит, Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите.

За нас всеки клиент е важен независимо дали е микро, малко, средно или голямо предприятие.